Vid renovering

Drawing_256Regler vid renovering i lägenhet

• Störande arbeten får endast utföras vardagar mellan kl 07.00 – 22.00.

• Byggavfall och sopor från renovering får inte förvaras i föreningens lokaler, på tomt eller gata och inte heller slängas i föreningens grovsoprum.

• Trapphus skall skyddas med grovt papp eller masonit vid transporter i fall det finns risk för skador. Uppkomna skador skall åtgärdas och bekostas av lägenhetsinnehavaren.

• Samtliga åtgärder som vidtas i lägenheten ska utföras fackmässigt. Detta innebär att arbetet ska utföras i enlighet med de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom den aktuella branschen. Gällande branschregler ska följas. Läs mer på t.ex. Elsäkerhetsverket, www.elsakerhetsverket.se ,Säker Vatten AB, www.sakertvatten.se, GVK AB Svensk Våtrumskontroll www.gvk.se och Byggkeramikrådet www.bkr.se.

• För vattenavstängning skall fastighetsskötaren kontaktas. Planerad avstängning i samband med renovering eller reparationer får endast ske vardagar 9.00 – 17-00.

• Åtgärder som innebär ingrepp i bärande konstruktion samt inkoppling till föreningens värme-, vatten- eller avloppsstammar och ventilationskanaler måste alltid först godkännas av styrelsen.

• Golvbrunnar och öppningar för ventilation får inte byggas in. Motordrivna fläktar får inte kopplas till ventilationssystemet. Kolfilterfläktar är godkända men skall inte anslutas till ventilationssystemet.

• Informera alltid styrelsen om miljöfarligt material, som asbest eller PCB påträffas.

• Informera dina grannar om de störningar renoveringsarbetet medför i så god tid som möjligt.